Tomáš Holinka

Diplomová práce

Výukový model malého krevního oběhu

Educational Model of Small Blood Circulation
Anotace:
Cílem diplomové práce je vytvoření modelu malého krevního oběhu, který by mohl sloužit jako podpora při studiu principu malého krevního oběhu. Práce nejprve stručně pojednává o oběhové soustavě člověka a částech, kterou tato soustava tvoří. V textu je dále popsána anatomie a fyziologie srdce a dýchací soustavy. Následně autor zpracoval analýzu dostupných modelů orgánů a oběhových soustav na trhu. V …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a model of small bloodstream, which could serve as an aid to studying the principle of small blood circulation. The work briefly discusses the circulatory system of humans and the parts that make up this system. It further describes the anatomy and physiology of the heart and respiratory system. Subsequently, the author compiled an analysis of available models of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Macháček
  • Oponent: Jan Havlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství