Alicia Rijo Estrella

Master's thesis

Utilization of satellite SAR Interferometry to Identify and Map Landslides in Sánchez Municipality, Dominican Republic

Utilization of satellite SAR Interferometry to Identify and Map Landslides in Sánchez Municipality, Dominican Republic
Abstract:
Zeměpisy, které dnes vidíme, jsou výsledkem neustálých změn v průběhu několika miliónů let. Masový pohyb je jedním z hlavních geomorfologických procesů zodpovědných za tyto změny a probíhá v různých měřítkách po celém světě a způsobuje katastrofu v osídlených oblastech. Sánchez je obec ležící v provincii Samaná, Dominikánská republika, kde neustálý pohyb vytvářel atmosféru nejistoty mezi obyvateli …more
Abstract:
The landscapes we see today are the result of constant changes during millions of years. Mass movement is one of the principal geomorphology process responsible for these changes and occurs in different scales around the world, causing disaster in populated areas. Sánchez is a municipality located in Samaná province, Dominican Republic, where continuous motion had created an atmosphere of uncertainness …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2018
  • Supervisor: Milan Lazecký
  • Reader: Ivana Hlaváčová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.