Hana Vilímková

Bakalářská práce

Dodavatelsko – odběratelské vztahy v podniku

Supplier – Customer Relationships on the Company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s dodavatelsko – odběratelskými vztahy ve firmě T-SAFE s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Společnost se zabývá výrobou a prodejem bezpečnostních trezorů. V teoretické části práce je uveden podrobný proces výběru správného dodavatele a hodnoty vnímané zákazníkem. Druhá část je věnována charakteristice podniku. Další kapitola se zabývá analýzou stávajících …více
Abstract:
The main task of this Bechelor thesis is to acquaint the intrested persons with business relationships in the T-SAFE company based at the town Frenštát pod Radhoštěm. This company has been producing and selling the security safes. Theoretical part of this study is describing the selection process finding the best supplier and the values that the customer perceives. The second part attends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jaroslava Pešlová
  • Oponent: Libor Michlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku