Theses 

Analýza konkurenceschopnosti podniku – Bc. Zuzana Demelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Zuzana Demelová

Diplomová práce

Analýza konkurenceschopnosti podniku

Company competitiveness analysis

Anotace: Předmětem mé diplomové práce „Analýza konkurenceschopnosti podniku“ je provedení analýzy konkurenceschopnosti vybraného podniku na trhu obdobných produktů a podniků za použití dostupných metod strategické analýzy podniku. Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila podnik SMS InfoComm s.r.o. Moje diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. První část je zaměřena na základní definice spojené s konkurenceschopností a strategickou analýzou. Ve druhé části mé diplomové práce je provedena analýza vybraného podniku dle poznatků získaných v teoretické části práce. Ve své diplomové práci používám metody vnějšího a vnitřního prostředí, jako je PEST analýza, odvětvová analýza, Porterův model pěti hybných sil a analýza vnitřních zdrojů a schopností. Výsledky předchozích analýz shrnu do SWOT analýzy. Na základě závěrů ze SWOT analýzy navrhnu doporučení či opatření vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku a jeho stabilizaci na trhu.

Abstract: The subject of my diploma thesis "Company competitiveness analysis" is the analysis of the competitiveness of the chosen company on the market of similar products and businesses using available methods of strategic analysis of the company. For my diploma thesis, I chose company SMS InfoComm s.r.o. My diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. The first part is focused on definitions basic terms associated with competitiveness and strategic analysis. In the second part of my diploma thesis is performed analysis of specific company learned in the theoretical part of thesis. In my diploma thesis, I use methods of external and internal environment, like PEST analysis, sector analysis, Porter’s five forces analysis and analysis of internal resources and capabilities. The findings of previous analyses I will summarize in SWOT analysis. On based of the findings of SWOT analysis I propose recommendations or measures to increase the competitiveness of the company and its stabilization in the market.

Klíčová slova: Konkurenceschopnost, konkurence, strategická analýza, PEST analýza, SWOT analýza, strategické řízení, finanční analýza Competitiveness, competition, strategic analysis, PEST analysis, SWOT analysis, strategic management, financial analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 18:32, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz