Mgr. František Štourač

Rigorózní práce

K postavení poškozeného jako procesní strany či oběti v trestním řízení ve světle stávající úpravy a úvah de lege ferenda

The position of the victim as a litigant or victims in criminal proceedings in the light of existing regulations and considerations de lege ferenda
Anotace:
Jedním ze zásadních témat odborné trestně-právní obce v tomto století je otázka postavení poškozeného a jeho oprávnění v průběhu trestního řízení, to vše při stále výraznějším pronikání prvků restorativní justice do českého právního prostředí. Současná právní úprava nabízí poškozenému celou řadu oprávnění, kterými může v řízení disponovat, a to vše oprávnění oběti, kterou při splnění zákonných podmínek …více
Abstract:
One of the fundamental topics in professional criminal law doctrine in this century is the status of injured parties and their rights during the course of criminal proceedings, all accompanied by the ever greater weight given to elements of restorative justice in the Czech legal environment. Although the legislation covering the status of injured parties is continuing to improve, it is still not wholly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2018
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. Antonín Draštík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta