Theses 

Kvalita kódu automatizovaných testů v nástroji Robot Framework pro testování webových aplikací – Dac Ha Tran

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Dac Ha Tran

Diplomová práce

Kvalita kódu automatizovaných testů v nástroji Robot Framework pro testování webových aplikací

Code quality of automated tests using Robot Framework tool for testing web applications

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá kvalitou kódu automatizovaných testů pro nástroj Robot Framework. Tento nástroj slouží pro automatizované testování nejen webových aplikací pomocí techniky testování řízené klíčovými slovy. V práci je nejprve představeno automatizované testování – jeho výhody, nevýhody, rozdíly oproti manuálnímu a nejčastější mýty, které o automatizaci panují. Dále je zde představen nástroj Robot Framework včetně popisu instalace samotného frameworku a externí knihovny Selenium. Následně je zde uveden termín kvalita testovacího kódu, popsána její důležitost, metriky a best practices pro psaní kvalitního kódu. Poté je definována sada pravidel pro psaní kvalitního kódu v Robot Framework s názornými ukázkami pro každou oblast. Jedná se o pravidla v oblastech architektury testovacího projektu, vhodného pojmenování (klíčových slov, testovacích případů, proměnných), dokumentace a komentářů. Na základě těchto definovaných pravidel a v kombinaci s best practices pro psaní kvalitního kódu je vytvořen checklist. Ten slouží pro kontrolu kvality kódu automatizovaného testu v Robot Framework, může být využitelný i v jiných testovacích projektech. Nakonec je definováno šest typických testovacích scénářů pro e-shop. Podle nich je vytvořena ukázková sada automatizovaných testů, která je v souladu s navrhovanými pravidly. Kompletní checklist a ukázková sada skriptů jsou součástí přílohy, skripty jsou také volně dostupné na uložišti na GitHub.

Abstract: This Master’s Thesis deals with the quality of the automated test code using Robot Framework tool. This tool is used for automated testing of not only web applications using keyword-driven testing technique. The thesis presents automated testing – its advantages, disadvantages, differences compared to manual testing and the most common myths about automation. Next, the Robot Framework is introduced, including the installation process of the framework itself and Selenium external library. Subsequently, the term quality of test code is described, its importance, metrics and best practices for writing quality code. Then a set of rules for writing quality code using Robot Framework is defined, with illustrative examples for each area. These are the rules in the area of test project architecture, appropriate naming (keywords, test cases, variables), documentation, and comments. Based on these defined rules and in combination with best practices for writing quality code, a checklist is created. It serves to test the quality of automated test code using Robot Framework, which can be used in other testing projects as well. Finally, six typical test cases for e-shop are defined, based on which a sample set of automated tests is created and is in compliance with the proposed rules. Both the checklist and the sample set of scripts are included in the attachments, test scripts are also freely available on a GitHub repository.

Klíčová slova: automatizované testování, Robot Framework, testování řízené klíčovými slovy, webová aplikace, kvalita kódu

Keywords: code quality, keyword-driven testing, Robot Framework, test automation, web application

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Alena Buchalcevová
  • Oponent: Jakub Hrkal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72350

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:18, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz