Theses 

Vztah interpersonální orientace k rizikovému chování a vybraným rizikovým faktorům u adolescentů – Mgr. Witold Szczerbowski

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Witold Szczerbowski

Diplomová práce

Vztah interpersonální orientace k rizikovému chování a vybraným rizikovým faktorům u adolescentů

Interpersonal Orientation of Adolescents and Its Relation to Risk Behaviour, Including Selected Risk Factors

Anotace: Cílem této práce bylo nalézt vztah mezi interpersonální orientací adolescentů (16-18 let) a rizikovým chováním, včetně faktorů, které na rizikové chování mají podle dostupných poznatků největší vliv a zároveň jsou relevantní k již zmíněné interpersonální povaze našeho šetření. Mezi tyto sociální činitele řadíme rodičovskou výchovu a vliv vrstevnické skupiny, které představují základní vztažné body kontaktu dospívajících se svým okolím. Ve vymezení vztahové orientace v mezilidském kontaktu vycházíme z konceptu Williama Schutze, který předpokládá existenci třech bazálních potřeb, které určují chování jedince v sociálním kontextu. Jsou jimi potřeba inkluze, kontroly a afekce. V rámci šetření jsme zjišťovali, jak jednotlivé faktory ovlivňují prevalenci rizikového chování. Výsledky poukázaly na majoritní vliv vrstevnické skupiny na prevalenci rizikového chování na úkor rodičovského výchovného působení. V oblasti interpersonálního zaměření byl nalezen vztah mezi jednotlivými Schutzovými dimenzemi, rizikovým chováním a vybranými faktory, přičemž u každé potřeby vždy pouze v jednom směru jejího vyjádření – resp. v chování vůči ostatním, nebo nárocích kladených na své okolí.

Abstract: The aim of this study was to explore the relationship between interpersonal orientation of adolescents (age 16-18) and risk behaviour, including factors, which are according to the available researches significant to risk behaviour and relevant to nature of the investigation as well. Among the social factors we have included parental styles and influence of peer group that represent the basic reference points of contact with adolescent population. In defining relational orientation in interpersonal contact, we have used the concept of William Schutz that assumes the existence of three basal needs that determine the behaviour in a social context. These three areas of interaction are inclusion, control, and affection. During the investigation, we evaluated how particular factors affect the prevalence of risk behaviour. The results have confirmed the major influence of peer groups on the prevalence of risky behaviour at the expense of parental education. In the area of interpersonal orientation, there was found relationship between Schutz dimensions, risk behaviour and selected risk factors, whereas each need was found always in only one direction of its expression – in behavior toward others, or demands placed on their surroundings.

Klíčová slova: adolescenti, rizikové chování, styly rodičovské výchovy, vrstevnická skupina, interpersonální orientace, adolescents, risk behaviour, parenting styles, peer group, interpersonal relations orientation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 17:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz