Theses 

Rodinný dům z materiálů na bázi dřeva – Martina Drábková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina Drábková

Bakalářská práce

Rodinný dům z materiálů na bázi dřeva

Family house made of wooden-based materials

Anotace: Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce dvougeneračního rodinného domu z materiálů na bázi dřeva. Nejprve je uvedena rešerše pojednávající o současných nosných systémech pro bydlení na bázi dřeva v České republice. Následuje část zaměřena na dispoziční a konstrukční řešení rodinného domu. Hlavní část bakalářské práce je věnována návrhu a statickému posouzení nosných konstrukcí a jejich spojů, ztužení, kotvení a návrhu založení. Závěrečná pasáž se věnuje způsobu montáže nosného systému domu.

Abstract: Bachelor thesis deals with static solution design two-generation family house of wood-based materials. First is mentioned research dealing with the current bearing wood based systems in the Czech Republic. The following part is focused on the layout and construction of the house. The main part of this thesis is devoted to the design and assessment of static load-bearing structures and their connections, bracing, anchoring and design of foundation. Final passage describes the fitting way of the bearing system of the house.

Klíčová slova: těžký dřevěný skelet, dřevo, rodinný dům, rešerše, dispozice, statické posouzení, spoje, založení

Keywords: post-beam structure, wood, family house, research, disposition, static assessment, joins, foundation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Antonín Lokaj

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz