Jakub Bieronský

Diplomová práce

Optimalizace parametrů při autogenním řezání ocelí Weldox

Optimization of Parameters at Oxy - Fuel Cutting of Weldox Steels
Anotace:
Cílem této práce je optimalizaci parametrů při autogenním řezání ocelí Weldox s ohledem na dosažnou kvalitu řezných ploch. V teoretické části je uveden stručný úvod do problematiky vysokopevnostních ocelí řady Weldox. V další části je pak uvedena stručná studie tepelného dělení materiálu. Praktická část se zabývá měřením tvrdosti a optimalizací parametrů za účelem zlepšení kvality pálené plochy. Hlavním …více
Abstract:
The aim of this master thesis is optimization of parameters at oxy – fuel cutting of Weldox steels with respect to the quality of the cutting surface. The theoretical part presents brief introduction to high strength steels of Weldox series. In the next part is a brief study of the thermal division of the material. The practical part deals with hardness measurement and optimization of parameters in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Lucie Krejčí
  • Oponent: Petr Mohyla

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava