Aleš Polák

Diplomová práce

Vliv plasticity uhelné vsázky na zrnitost a kvalitu slévárenského koksu.

The influence of the coal charge plasticity on the grain size and the quality of Foundry Coke.
Anotace:
Diplomová práce v teoretické části popisuje technologické postupy při výrobě slévárenského koksu v podmínkách OKK. Jsou zde uvedeny koksovací vlastnosti uhlí, jednotlivé etapy přípravy uhelné vsázky a samotná výroba koksu. Experimentální část je zaměřena na měření plastických vlastností jednotlivých uhelných vsázek pro výrobu slévárenského koksu. K hodnotám plasticity se přiřazují laboratorně stanovené …více
Abstract:
The diploma thesis in theoretical part describes the technological process in the manufacture of foundry coke in terms of OKK. The experimental part focuses on the measurement of the plastic properties of the individual batches of coal for the production of foundry coke. Values are assigned plasticity laboratory determination of qualitative parameters of the produced coke. The aim is to confirm or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ján Kret
  • Oponent: Jiří Radošovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství