Radek Zatloukal

Master's thesis

Počítačová podpora optimalizace řezných podmínek při frézování tvarových ploch

Computer Aided Optimization of Cutting Conditions during Free Form Surface Milling
Abstract:
Cílem diplomové práce je navržení softwaru pro optimalizaci řezných parametrů pro frézování tvarových ploch v plnohodnotném programovacím jazyku (byl zvolen VB.NET/C#). V úvodu práce je obecně popsána problematika optimalizace řezných parametrů, a dále jsou uvedeny jednotlivá kritéria optimálnosti. Následuje popis omezujících podmínek při obrábění. Uvedeny jsou i možné způsoby řešení optimalizace převážně …more
Abstract:
In this diploma thesis is created software for optimization of cutting parameters for milling in a full-fledged programming language (VB.NET/C#). At the beginning of the thesis, the issue of optimization of cutting parameters is described, as well as the individual criteria of optimality. Also is a described restrictive condition in cutting condition. There are also possible ways to optimize solutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Marek Sadílek
  • Reader: Ondřej Vortel

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava