Radek Zatloukal

Diplomová práce

Počítačová podpora optimalizace řezných podmínek při frézování tvarových ploch

Computer Aided Optimization of Cutting Conditions during Free Form Surface Milling
Anotace:
Cílem diplomové práce je navržení softwaru pro optimalizaci řezných parametrů pro frézování tvarových ploch v plnohodnotném programovacím jazyku (byl zvolen VB.NET/C#). V úvodu práce je obecně popsána problematika optimalizace řezných parametrů, a dále jsou uvedeny jednotlivá kritéria optimálnosti. Následuje popis omezujících podmínek při obrábění. Uvedeny jsou i možné způsoby řešení optimalizace převážně …více
Abstract:
In this diploma thesis is created software for optimization of cutting parameters for milling in a full-fledged programming language (VB.NET/C#). At the beginning of the thesis, the issue of optimization of cutting parameters is described, as well as the individual criteria of optimality. Also is a described restrictive condition in cutting condition. There are also possible ways to optimize solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Marek Sadílek
  • Oponent: Ondřej Vortel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie