Theses 

Projevy a dopady nastavení systému benefitů na pracovní spokojenost ve vybrané organizaci – Bc. Anna Vybíralová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Vybíralová

Bakalářská práce

Projevy a dopady nastavení systému benefitů na pracovní spokojenost ve vybrané organizaci

Impacts and effects of system settings benefits on job satisfaction in selected organization

Anotace: ANOTACE Název práce: Projevy a dopady nastavení systému benefitů na pracovní spokojenost ve vybrané organizaci Autorka: Anna Vybíralová Vedoucí práce: Mgr. Martin Žižlavský Ph. D. Instituce: Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií Počet slov: 14559 Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, benefitový systém, nastavení benefitů, redesign benefitů, pracovní spokojenost, pracovní motivace, hodnocení pracovního výkonu. Hlavní výzkumná otázka se zaměřila na zkoumání dopadů a projevů nastavení benefitového systému ve vybrané organizaci. V teoretické části jsou vymezeny benefity od jejich počátku do současnosti, ale také výzkumy zaměřující se na funkčnost benefitů a jejich vztah k pracovní spokojenosti a pracovní motivaci. Dále je v teoretické části vymezena pracovní spojenost, její vztah s motivací, odměňování pracovníků ve veřejném sektoru a hodnocení pracovního výkonu, na které by mělo být odměňování zaměstnanců navázáno. Jako výzkumnou strategii jsem zvolila kvalitativní výzkum a jako techniku sběru dat polostrukturovaný rozhovor. Všechny rozhovory probíhaly na vybraných administrativních pracovištích Fakultní nemocnice u svaté Anny. Vedlejší výzkumné otázky se zaměřovaly na posouzení stávajícího systému benefitů, včetně jeho restrikce v roce 2011, vnímanou spravedlnost tohoto systému a na jeho dopady na pracovní spokojenost. Odpovědí na hlavní výzkumnou otázku je, že respondenti nevnímají systém benefitů jako vhodný a spravedlivý, což přispívá k jejich pracovní nespokojenosti. Jeho problémem není nedostatečnost zdrojů, ale špatné nastavení nereflektující potřeby zaměstnanců. V závěru práce se zabývám doporučeními na změnu benefitového systému.

Abstract: ANNOTATION Thesis title: Impact and effects of system settings benefits on job satisfaction in selected organization Author: Anna Vybíralová Academic supervisor: Mgr. Martin Žižlavský Ph. D. Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of Social Studies Basic words count: Key words: Employe benefits, benefits system, settings of benefits, redesing of benefits, job satisfaction, job motivation, apprasial of job performance. Main research question is focused on examine of impacts and effects of benefit system settings in selected organization. In theoretical part are benefits defined from their begin to the present and are also defined researches focused on their function and relationship to job satisfaction and job motivation. Furthermore is in theoretical part defined relationship between job satisfaction and job motivation, employee remuneration in public sector and job performance apprasial which should be established employee remuneration. As a research strategy I chose a qualitative research and data collection techniques such as semi-structured interview. All interviews were carried out on selected administrative departments Hospital St. Anne. Research questions focused on the assessment of the current system of benefits, which includes restrictions in 2011, and the perceived fairness of the system and its impact on job satisfaction. Answer to the main research question is that respondents do not perceive the benefits system as appropriate and equitable, thus contributing to job dissatisfaction. This problem is not lack of resources, but poor setting not reflecting the needs of employees. In conclusion, with recommendations for change benefit system.

Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, benefitový systém, nastavení benefitů, redesign benefitů, pracovní spokojenost, pracovní motivace, hodnocení pracovního výkonu

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Smutná

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz