Bc. Dan Sláma

Bakalářská práce

Projevy generačního rozdílu ve způsobu vyjadřování politiků

Manifestations of generational difference in the way politicians express themselves
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je srovnání oficiálních projevů dvou věkově odlišných politiků, které bylo provedeno na korpusech. V práci je zaznamenán praktický postup tvorby těchto korpusů a provedený výzkum. Zkoumali jsme nejfrekventovanější slova a slovní spojení, typická slova vybraných politiků.
Abstract:
The content of this bachelor thesis is a comparison of the official manifestations of two politicians, with different age, made on corpora. The work describes the practical procedure for the creation of these corpora and the research carried out. We have explored the most frequently used words and phrases and the typical words of selected politicians.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Machura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika