Kristýna Kubíková

Bakalářská práce

Metody detekce hran v biomedicínských obrazech

Methods of Edge Detection in Biomedical Images
Anotace:
Bakalářská práce popisuje zpracování obrazu, vlastnosti obrazu, generátory šumů a hranové detektory. Práce se věnuje metodám detekce hran v biomedicínských obrazech s použitím reálných datových sad. Cílem této bakalářské práce jsou experimenty spočívající v porovnání odolnosti hranových detektorů vůči šumu. Dalším cílem je vlastní implementace hranových operátorů a aplikace s grafickým uživatelským …více
Abstract:
This bachelor thesis describes image processing, image attributes, noise generators and edge detectors. This thesis is dedicated to the methods of edge detection in biomedical images using real datasets. The aim of this bachelor thesis are experiments providing information about the detector noise resistance. Another aim is own implementation of selected edge detection operators and an application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Kubíček
  • Oponent: Tereza Čerbáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava