Kristýna Kubíková

Bachelor's thesis

Metody detekce hran v biomedicínských obrazech

Methods of Edge Detection in Biomedical Images
Abstract:
Bakalářská práce popisuje zpracování obrazu, vlastnosti obrazu, generátory šumů a hranové detektory. Práce se věnuje metodám detekce hran v biomedicínských obrazech s použitím reálných datových sad. Cílem této bakalářské práce jsou experimenty spočívající v porovnání odolnosti hranových detektorů vůči šumu. Dalším cílem je vlastní implementace hranových operátorů a aplikace s grafickým uživatelským …more
Abstract:
This bachelor thesis describes image processing, image attributes, noise generators and edge detectors. This thesis is dedicated to the methods of edge detection in biomedical images using real datasets. The aim of this bachelor thesis are experiments providing information about the detector noise resistance. Another aim is own implementation of selected edge detection operators and an application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2019
  • Supervisor: Jan Kubíček
  • Reader: Tereza Čerbáková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava