Klára Žmijová

Bakalářská práce

Bezbariérové užívání – Gymnázium Mikoláše Koperníka, Bílovec

Barier-free – Grammar school of Nicolas Copernicus, Bílovec
Anotace:
ŽMIJOVÁ, Klára. Bezbariérové užívání – Gymnázium Mikoláše Koperníka. Ostrava, 2013. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství. Vedoucí práce: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Bakalářská práce řeší problematiku odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, konkrétně v tomto případě se jedná o bezbariérovou úprava gymnázia …více
Abstract:
ŽMIJOVÁ, Klára. Barier-free – Grammar school of Nicolas Copernicus. Ostrava, 2013. Bachelor thesis. VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering Department of Urban Engineering. Supervisor of the thesis: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Bachelor thesis addresses the issue of the removal of barriers in buildings of civic amenities, specifically in this case, the barrier-free finish …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Renata Zdařilová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství