Theses 

Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právní aplikační a psychologické otázky) – Mgr. Kateřina Holá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Kateřina Holá

Diplomová práce

Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právní aplikační a psychologické otázky)

Law, Psychology and Abuse of Non-Alcoholic Drugs (Topical Problems of Legal Application and Psychological Problems)

Anotace: Každá civilizace na naší planetě měla ve své kultuře drogy a ty měly v jejím společenském životě určitý a přesně vymezený význam. Užívání drog se však stalo jedním z vážných společenských problémů v globálním měřítku. Alarmující je především každoroční nárůst nově evidovaných uživatelů drog, kdy nejvíce ohroženou skupinu představují jedinci z řad adolescentů. Hlavním cílem této diplomové práce je charakteristika nealkoholové drogové problematiky s ohledem na právní a psychologické aspekty. Problematikou drog se intenzivněji zabývám již několik let a nezbývá mi nic jiného než konstatovat, že drogy byly, jsou a nadále budou součástí každodenního života několika miliónů lidí, kteří chtějí pomocí drog změnit své vědomí, touží po experimentu, snaží se jejich prostřednictvím řešit své problémy a odbourávat stres. Drogy byly v naší republice po několik desetiletí tvrdě tabuizovány, a to je také jeden z důvodů, proč jsem si problematiku drog zvolila jako téma ke zpracování diplomové práce. Především u starší generace totiž nadále přetrvává mínění, že drogově závislé osoby jsou "feťáci", které si za své problémy mohou samy, ohrožují naši společnost a měli bychom je všechny pozavírat do vězení. Pomoci těmto lidem při léčení jejich drogových závislostí, kdy je tato péče hrazena ze zdravotního pojištění, je pro skupinu osob zastávající shora uvedené názory rovněž nepřijatelné. A drogy? Drogy jsou všechny stejné a činit mezi nimi rozdíly podle jakési zdravotní nebo společenské nebezpečnosti je podle některých lidí zbytečné, protože každá droga svede závislého jedince ke kriminální kariéře. Cílem této práce je dokázat, že osoby drogově závislé si zaslouží naši pozornost a pomoc při řešení jejich problémů. Již ze samotné práce vyplývá, že legislativní opatření není jako jediný prostředek v boji proti drogám dostačující. Pozornost je třeba zaměřit především na vznik a vývoj sociálně patologických jevů vedoucích k příčinám užívání drog. Diplomová práce je členěna do tří částí. První - teoretická část - zahrnuje úvod a kapitoly 2 - 5. Kapitola 2 se zabývá vysvětlením pojmu závislost, jednotlivými typy drogových závislostí podle Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize, která byla vytvořena Světovou zdravotnickou organizací, základními příčinami a podmínkami vzniku závislosti a procesem vzniku drogové závislosti. Kapitoly 3 - 5 jsou věnovány právnímu hledisku drogové problematiky s ohledem na teoreticko-právní aspekty. Obsahem kapitoly 3 jsou jednotlivé mezinárodní úmluvy náležející k hlavním právním nástrojům řešících drogovou problematiku, historie formování jednotlivých mezinárodních úmluv, které byly nebo jsou součástí českého právního řádu, a proto jsou na území České republiky právně závazné a vykonatelné. Zvláštní pozornost je věnována Úmluvám OSN z let 1961, 1971, 1988 a jejich trestním ustanovením. Zmíněny jsou také orgány OSN zaměřené na kontrolu drog. V kapitolách 4 a 5 je analyzován vývoj a aktuální stav legislativy protidrogové politiky na území České republiky se zaměřením na teoreticko-právní úpravu drogových deliktů - v užším a širším smyslu - obsažených v trestním zákoně. Poté následuje popis drogové kriminality za rok 2004, který patří spíše do části aplikační, ale v části teoretické byl ponechán pro logické navázání na kapitolu zabývající se popisem drogových deliktů. V kapitole 5 také dále nalezneme teoreticko-právní rozbor dalších mimotrestních norem, které se úzce dotýkají drogové problematiky. Druhá část práce - aplikační část - zahrnuje kapitoly 6 - 9. O vývoji drogové scény , zejména od po

Anotace: čátku dvacátého století, a aktuálním stavu drogové scény v České republice informují kapitoly 6 a 7. Kapitola 8 je zaměřena na aktuální stav drogové scény a drogové kriminality v Královehradeckém kraji. Situace v Královehradeckém kraji je porovnávána nejen s celkovou situací v oblasti drog na území České republiky, nýbrž také s jednotlivými kraji České republiky, kde můžeme pozorovat signifikantní rozdíly ve frekvenci užívání a typu zneužívaných drog. V rámci kapitoly zabývající se situací v Královehradeckém kraji je pohovořeno také o prevenci (primární, sekundární a terciální) realizované na území Královehradeckého kraje. Kapitola 9 je věnována pojednání o protidrogové politice a strategii České republiky. V této kapitole nalezneme také stať věnovanou právní úpravě drogových deliktů de lege ferenda. Část třetí zahrnuje závěr, cizojazyčné resumé, přehled v diplomové práci použitých pramenů a také přílohy. Přílohy zobrazují grafy hodnotící stav preventivních aktivit v Královehradeckém kraji, které osobně považuji za jeden z nejefektivnějších prostředků v boji proti nadměrnému užívání drog.

Abstract: Der Drogenkonsum ist eines der ernsten gesellschaftlichen Probleme nicht nur in unserem Land, sondern in aller Welt. Erschreckend ist besonders der alljährliche Aufstieg der neu registrierten Drogenkonsumer, wobei die meist gefährdte Risikogruppe die 15 - 19jährigen bilden. Das Hauptziel dieser Diplomarbeit ist die Charakteristik der nicht-alkoholischen Drogenproblematik unter Hinsicht von juristischen und psychologischen Aspekten. Es ergibt sich bereits aus der Arbeit selbst, dass die legislative Maßnahme als die einzige Form der Bekämpfung der Drogenabhändigkeit nict genügend ist. Deshalb ist es besonders nötig die zur Entwicklung und Verbreitung von sozialpatologischen Erscheinungen führenden Ursachen zu ahnden. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. Der erste teoretische Teil umfasst die Einleitung und die Kapiteln 2 - 5. Die zweite Kapitel befasst sich mit dem Ausgangsbegriff "Abhängigkeit", mit dem einzelnen Typen der Drogenabhängigkeit nach der Internationalen Klasifikation von Krankenheiten - 10. Revision, die von der Welt-Medizin-Organisation gebildet wurde, mit dem grundlegen Ursachen und Bedingungen der Enstehung von Drogenabhängigkeiten (Droge, Persönlichkeit, Umgebung, Anlass) und mit dem Prozess der Enstehung der Drogenabhängigkeit. Die Kapiteln 3 - 6 sind dem Rechtsaspekt der Drogenproblematik gewidmet. Die dritte Kapitel setzt sich mit einzelnen internationalen Konventionen, die zu einem der Hauptmittel der international rechtlichen System der Kontrolle von Drogen gehören, mit der Geschichte der Formgebung der einzelnen internationalen Konventionen, die ein Teil der tschechischen Rechtsordnung waren oder sind, und deshalb sind sie rechtsverbindlich und vollschreckar auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, auseinander.Eine besondere Aufmerksamkeit wird den Konventionen der UNO der Jahre 1961, 1971, 1988 und ihren Strafbestimmungen gewidmet. Erwähnt werden auch Organe der UNO, die sich auf die Kontrolle der Narkotika richten. In den Kapiteln 4 und 5 werden ausführlich die Entwicklung und der aktuelle Stand der Legislative der Antidrogen-Politik auf dem Gebiet der Tschechischen Republik analysiert, unter Hinsicht von der rechtlichen Ausgestaltung der Drogenkonflikte, die im Strafgesetz verankert sind, und mit einer umfassenden Analyse der einzelnen Tatbestände. Weiterhin folgt die Beschreibung der Drogenkriminalität im Jahre 2004, die eher in den Anwendungsteil gehört. Im theoretischen Teil blieb er wegen der logischen Anknüpfung an die Kapitel der rechtlichen Ausgestaltung der Drogenkoflikte im Strafgesetz, da die erwähnte Beschreibung sich auf Drogenkonflikte im engeren und breiteren Sinne orientiert. In der fünften Kapitel sind jedoch ebenfalls wichtige nicht strafliche Normen, die eng mit der Drogenproblematik zusammenhängen, erwähnt. Der zweiten Teil die Arbeit bilden die Kapiteln 6 - 9, die sich mit den Anwendungsfragen befassen. Über die Entwicklung der Drogenszene besonders seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts und den aktuellen Stand der Drogenszene in der Tschechischen Republik informieren die Kapiteln 6 und 7. Die achte Kapitel beschreibt den aktuellen Stand der Drogenszene und Kriminalität in der Region Hradec Králové. Die Situation in dieser Region wird mit der Gesamtsituation des Drogenkonsums auf dem Gebiet der Tschechischen Republik verglichen. Diese Kapitel stellt weiterhin die Unterschiede im Drogenkonsum in einzelnen Regionen der Tschechischen Republik dar, wobei Zusammenhänge unter dem Auftreten von negativen demografischen und sozioökonomischen Bedingungen, Auftreten von ungünstigen institutionellen Bedingungen und Auftreten von Problem - oder Risikoformen des Verhaltens wie der Konsum von Suchmitteln und Probleme, die mit ihrem Konsum zusammenhängen, zu sehen sind. Im Rahmen der der Situation in der Region Hradec Králové auf dem Gebiet des Drogenkonstums gewidmeten Kapitel wird die Prävention besprochen. Weiterhin widmet sich die Arbeit der Konkreten Pr

Abstract: ävention, die in der Region Hradec Králové realisiert wird. Die letzte Kapitel des Anwendugsteils (die neunte Kapitel) ist im Unterschied zu der vorherigen Kapitel über die Prävention nicht nur der Prävention, sondern auch der Repression gewidmet. Die neunte Kapitel umfasst die Beschprechung der Antidrogen-Politik und die Strategie der Tschechischen Republik für den Zeitraum 2005 - 2009. In dieser Kapitel findet sich auch der Aufsatz über die rechtliche Ausgestaltung dr lege ferenda betrifft juedoch nicht alle Regelungen, die mit der Drogemproblematik zusammenhängen. Beschprochen werden besonders einige Drogendelikte, die in der Strafgesetzbestimmung enhalten sind. Es handelt sich um Tatbestände der Straftat des Strafgesetz, über die in den letzten Monaten heftige Diskussionen geführt werden. Meiner Meinug nach geht es um Strafgesetzbestimmungen, in denen eine etwaige Änderungen der paragraphierten Fassung erforderlich und geeignet wäre. Als eine wirksame Strategie, die zur Lösung der mit dem Drogenkonsum verbundenen Probleme führen würde, wäre eine komplexe Strategie, die den gegenwärtigen Bedürfnissen entgegentritt. Es lässt sich konstatieren, dass ebenfalls die Regierung der Tschechischen Republik bei der Gestaltung der Nationalen Strategie der Antidrogen-Politik aus drei grundlegenden Strategien der modernen Antidrogen-Politik ausgeht. Das sind die Reduzierung des Drogenangebotes (die Kontrolle des Verkaufs und die Distribution von legalen Drogen und die Hemmung der ungesetzlichen Distribution von illegalen Drogen), die Reduktion der Nachfrage (die primäre Prävention, Heiloung und Resozialisierung der Konsumenten) und die Reduktion der Risiken, die mit dem Drogenkonsum zusammenhängen (harm reduction). Diese Strategien sind gegenseitig unvertretbar und ergänzen sich. Für die wichtigste und zugleich effektivste halte ich jedoch die rechtzeitige und wirksame primäre Prävention (die Verhüttung vom Drogenkonsum bei Menschen, die es bisher noch nicht versucht haben, oder mindestens die Verlegung des ersten Kontaktes mit der Droge in ein höheres Alter), gegebenfalls die sekundäre und tertiäre Prävention.

Klíčová slova: drogy, drogová závislost, drogový delikt, omamné a psychotropní látky, návykové látky, OSN, prevence, Královehradecký kraj, drogová kriminalita, drogová scéna, protidrogová politika

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz