Alena Kulichová

Master's thesis

Vyhodnocení odkanalizování a čištění odpadních vod v Kravařích

Evaluation of sewerage and wastewater treatment in Kravaře
Abstract:
Cílem diplomové práce je vyhodnocení projektu „Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích“, který byl realizován z důvodu naplnění cílů požadovaných Směrnicí Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod pro aglomerace nad 2 000 EO. V úvodu diplomové práce je seznámení s nástroji ochrany životního prostředí s uvedením základní terminologie a legislativním rámcem řešené …more
Abstract:
The aim of this dissertation is the evaluation of project „ Construction of a new public sewage treatment plant and a factory unit ČOV in Kravaře“. This project was designed to implement goals of councillor regulation number 91/127/EHS on refining of sewage water for conurbation of more than 2000 EO – inhabitants. At the beginning of this work there are explained instruments of environmental policy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: Hana Škrobánková
  • Reader: Miroslav Sýkora

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava