Mgr. Marta TOMÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Hlasová terapie ve Fakultní Nemocnici v Ostravě

Voice therapy in University Hospital Ostrava
Anotace:
Cílem práce je seznámení s působením odborného pracoviště hlasové terapie při Foniatrické ambulanci Otorinolaryngologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava (dále jen FNO). Zmapování sluţeb poskytovaných klientům s hlasovými poruchami v několika kapitolách, konkrétní případové studie v rámci podkapitol. Práce nastiňuje teoretické i praktické metody reedukace hlasu na základě diagnostiky a týmové spolupráce …více
Abstract:
The aim of this work is to become familiar with working of professional workplace of voice therapy in Phoniatric Outpatient Department of Otorinolaryngology clinic at the University Hospital Ostrava (hereinafter FNO). List of services provided to clients with voice disorders is given in several chapters, specific case studies within the sections. The work outlines the theoretical and practical methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: MgA. Eva Dřízgová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁNKOVÁ, Marta. Hlasová terapie ve Fakultní Nemocnici v Ostravě. Ostrava, 2011. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění