Jana NEUHÄUSEROVÁ

Diplomová práce

Exekuce prodejem nemovitosti

Execution - auction sale (realty)
Anotace:
V této diplomové práci jsem se zabývala prodejem nemovitosti soudním exekutorem, jako jedním ze způsobů uspokojení pohledávky oprávněného. Svou práci jsem psala dle aktuální právní úpravy a rozdělila jsem ji na jednotlivé kapitoly.V první kapitole jsem se zabývala výkonem rozhodnutí a soudní exekucí, jejich porovnání a vývojem exekuce jako takové. Ve druhé kapitole se věnuji nařízení exekuce a rozhodnutí …více
Abstract:
In dieser Diplomarbeit habe ich mich mit Verkauf von Liegenschaften durch einen Gerichtsexekutor beshäftigt, um einen Berechtigten zufriedenstellen. Meine Arbeit habe ich nach der aktuelen Rechtsregeln geschrieben und an einzelnen Kapiteln geteilt.In dem ersten Kapitel habe ich mich mit dem Volzugentschluß und Zwangsvollstrekung , ihrenVergleich und Entwiklung beschäftigt. In der zweien Kapitel habe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jitka Wolfová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUHÄUSEROVÁ, Jana. Exekuce prodejem nemovitosti. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo