Mgr. Ludmila Fidlerová, Ph.D.

Doctoral thesis

Výchova uměním jako tvůrčí způsob poznávání. Percepce, imaginace, kreativita jako mody transcendence.

Education through art as a creative way of knowledge. Perception, imagination, creativity as a modus of transcendence.
Anotácia:
Ústředním tématem disertační práce je poznávání světa zprostředkovávané výtvarným uměním a výtvarnou tvorbou. Tento tvůrčí způsob poznávání zážitkem uměleckého procesu jako celku, obsažený i termínem výchova uměním, je v práci nahlížen z hlediska tří specifických (poznávacích) procesů – percepce, imaginace a kreativity, ústících v transcendentní přesah tohoto poznání, manifestovaný rozšířenou schopností …viac
Abstract:
Dissertation thesis aims on the knowing of the world which is mediated by visual art and artistic creation. This creative way of learning experience through the whole artistic process (also contained in the term Education through Art) is seen in this work in terms of three specific (cognitive) processes - perception, imagination and creativity which overlap to the transcendental knowledge - which manifests …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2009
  • Vedúci: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Vladimír Havlík, doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta