Jakub Hruban

Diplomová práce

Vliv technologie svařování na vlastnosti a mikrostrukturu svarového spoje na výrobku zhotoveném metodou SLM

The Influence of Welding Technology on Properties and Microstructure of the Weld Joint on the SLM Product
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem technologie svařování na vlastnosti a mikrostrukturu svarového spoje na výrobku z korozivzdorné oceli 316L zhotoveném pomocí 3D tisku metodou SLM. Teoretická část práce je věnována zvoleným technologiím použitých při výrobě vzorků a zkoušek, které na nich byly aplikovány. Praktická část je zaměřena na přípravu vzorků a následné provedení a zhodnocení zkoušek. Z nedestruktivních …více
Abstract:
The Master thesis deals with the effect of welding technology on the properties and microstructure of a welded joint on a 316L corrosion resistant steel made by 3D printing using the SLM method. The theoretical part of the Master thesis is decided to selected technologies used in the production of the samples and the tests that have been applied to them. The practical part is focused on the preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Petr Mohyla
  • Oponent: Jindřich Kozák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava