Tomáš Matušek

Bachelor's thesis

Cyklistická stezka kolem Těrlické přehrady

Cycle Track Around Těrlicko Dam
Abstract:
Předmětem této práce je návrh stezky pro cyklisty a napojit ji na koncepci navržených a stávajících stezek kolem Těrlické přehrady. Vytvořit variantní návrh cyklistické trasy s následným zhodnocením a vybrat nejvhodnější trasu. Stezka pro cyklisty je vedená na Babí horu, kde je plánována rozhledna s odpočívadly. Stezka pro cyklisty je částečně vedena po místních obslužných komunikacích společně s automobilovou …more
Abstract:
Objective of this thesis is a design of cyclists' path and its connection to concept of already designed and current paths around Těrlicko dam. Goal is to create design of cyclists' line variants with following evaluation and choosing of the most optimal line. Cyclists' path is directed to Babí hora, where the observation tower is planned with lay-by. Cyclists' path is partially led on village service …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2012
  • Supervisor: Denisa Cihlářová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava