Petra Sobková

Master's thesis

Životní smysuplnost a emocionalita

Meaningfulness of life and emotion
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se snaží zasadit problematiku životní smysluplnosti do kontextu lidské emocionality. První část práce je zaměřena na historické i moderní teoretické systémy zabývající se emocemi. Dotýká se také otázky životního smyslu v pojetí V.E. Frankla a jeho následovníků a snaží se tematiku emocionality a životní smysluplnosti propojit. Praktická část práce popisuje kvantitativní výzkum …more
Abstract:
The following thesis focuses on putting the problematics of meaningfulness of life into context of human emotionality. The first part of the thesis deals with historical as well as modern theoretical systems of emotions. It also discusses the questions of the meaning of life according to V. E. Frankl and his followers. Furthermore, it also aims at connecting the topic of emotionality with life meaningfulness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2009

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.