Theses 

Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ – Lucie JANKŮ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Lucie JANKŮ

Master's thesis

Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ

Motivation and school performance motivation of the pupils at primary school

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na školní výkonovou motivaci žáků mladšího školního věku na malotřídních a plně organizovaných školách. Teoretická část je soustředěna nejprve na motivaci všeobecně, dále na motivaci k učení, v níž je kladen důraz na druhy a motivační zdroje školních výkonů. Závěr kapitoly je věnován možným problémům školní výkonové motivace. Následující kapitola vymezuje obecnou výkonovou motivaci, ve které je věnována pozornost malotřídní škole, specifikům žáka mladšího školního věku, utváření a diagnostice výkonové motivace, či činitelům, kteří ovlivňují školní výkonovou motivaci. Cílem empirické části práce je zjistit, jaké jsou rozdíly ve školní výkonové motivaci u žáků na malotřídních školách a školách plně organizovaných. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů zjišťuje, jak se školní výkonová motivace liší u žáků na jednotlivých typech škol. Výzkum se zaměřuje také na typologii školních tříd z hlediska četnosti výkonového klimatu a na charakteristiku projevů výkonového chování u vybraných žáků.

Abstract: The diploma thesis is focused on school performance motivation of pupils of younger school age in small-class and fully organized schools. Theoretical part focuses firstly on motivation in general, on the motivation to learn, which emphasizes the types and motivation sources of school performance. The conclusion of the chapter is devoted to possible problems of school performance motivation. Following chapter defines general performance motivation, which also focuses on the specifics of pupils of younger school age and the subsequent formation, diagnosis of performance motivation as well as factors influencing school performance motivation. The aim of the empirical part of the thesis is to find out whether there are differences in school performance motivation among pupils at low-grade schools and fully organized schools. Through questionnaire surveys and interviews, thesis determines whether school performance motivation varies among school pupils. The research also focuses on classroom typology in terms of frequency of performance climate and characteristics of behavior on selected pupils.

Keywords: školní výkonová motivace, motivace k učení, potřeba úspěšného výkonu, potřeba vyhnutí se neúspěchu, prospěch, školní výkon, školní zralost?

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2018
  • Supervisor: Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46296 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANKŮ, Lucie. Motivace a školní výkonová motivace u žáků na 1.stupni ZŠ. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 21/3/2019 00:58, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz