Mgr. Pavlína Pokorná

Rigorózní práce

Úloha strukturní dynamiky při rozpoznání histonového proteinu H3 dimerem HP1 a vhodnost silových polí pro popis jejich interakcí

Role of structural dynamics in recognition of histone protein H3 by HP1 dimer and ability of force fields to describe their interaction network
Anotace:
Lidský heterochromatinový protein 1 (HP1) je hlavním faktorem ovlivňujícím tvorbu a zachování heterochromatinu. Jeho chormo-shadow doména (CSD) je zodpovědná za tvorbu HP1 homodimerů. HP1(CSD) dimery pak slouží jako molekulární uzly, přechodně vázající různé proteiny. V této práci používám molekulárně dynamické simulace k popisu atomárních detailů interakce mezi HP1(CSD) dimerem a jedním z jeho interakčních …více
Abstract:
Human heterochromatin protein 1 (HP1) is a key factor in the formation and maintenance of heterochromatin. Its chromo-shadow domain (CSD) is responsible for HP1 homodimerization. The HP1(CSD) dimer then acts as a hub, transiently binding diverse partner proteins. Here, I use molecular dynamics simulations to analyze atomistic details of interactions between HP1(CSD) dimer and one of its targets, N …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2020
  • Oponent: doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta