Theses 

Systém řízení a konkurenceschopnost malého podniku služeb – Žaneta PODLAHOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Management of Commerce

Žaneta PODLAHOVÁ

Bachelor's thesis

Systém řízení a konkurenceschopnost malého podniku služeb

Controlling System and the Competitiveness of a Small Service Company

Abstract: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného systému řízení a konkurenceschopnosti vybrané malé firmy v Jihočeském kraji. Předmětem podnikání této společnosti je poskytování služeb v realitním odvětví, jejíchž cílem je uspokojit své zákazníky. Praktická část obsahuje podrobnější popis společnosti včetně historie se současností a znázorňuje svůj systém řízení. Používané metody jsou Porterův model pěti konkurenčních sil, PEST a SWOT analýza a analýza konkurence. Porterův model pěti konkurenčních sil analyzuje okolní prostředí a zkoumá konkurenceschopnost. PEST analýza je jednoduchý a široce používaný nástroj, který Vám pomůže analyzovat politické, ekonomické, socio-kulturní a technologické změny v podnikatelském prostředí. SWOT analýza se zabývá vnějším a vnitřním prostředím. Tato teorie popisuje silné a slabé stránky vybraného podniku a jeho příležitosti a ohrožení. Analýza konkurence popisuje hlavní konkurenty společnosti. Teoretická část se vztahuje na tyto metody. Na závěr jsem doporučila návrhy, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost podniku.

Abstract: The bachelor thesis deals with evaluating the current system of controlling and analysing of the competitiveness of a selected small company in the South Bohemian region. The business subject of this company is to provide services in the real estate industry, whose aim is to satisfy its customers. The practical part contains more detailed description of the company, including its history with the present and depicts its management system. The methods used are Porter's five forces model, PEST and SWOT analysis and competition analysis. Porter's five forces model analyses the surrounding environment and examints competitiveness. PEST analysis is a simple and widely used tool that helps you analyse the Political, Economic, Socio-Cultural, and Technological changes in business environment. SWOT analysis deals with the external and internal environment. This theory describes the strengths and weaknesses of the chosen company, and its opportunities and threats. Competition analysis deals with the main competitors of company. The theoretical part applies these method. Finally, I made the proposals which help to increase competitiveness of company.

Keywords: systém řízení, konkurenceschopnost, Porterův model pěti sil, PEST analýza, SWOT analýza, analýza konkurence

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
  • Accessible from:: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41250 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

PODLAHOVÁ, Žaneta. Systém řízení a konkurenceschopnost malého podniku služeb. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/5/2019 23:19, Week 20 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz