Theses 

Systém řízení a konkurenceschopnost malého podniku služeb – Žaneta PODLAHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Management of Commerce

Žaneta PODLAHOVÁ

Bachelor's thesis

Systém řízení a konkurenceschopnost malého podniku služeb

Controlling System and the Competitiveness of a Small Service Company

Anotácia: Bakalářská práce se zabývá zhodnocením současného systému řízení a konkurenceschopnosti vybrané malé firmy v Jihočeském kraji. Předmětem podnikání této společnosti je poskytování služeb v realitním odvětví, jejíchž cílem je uspokojit své zákazníky. Praktická část obsahuje podrobnější popis společnosti včetně historie se současností a znázorňuje svůj systém řízení. Používané metody jsou Porterův model pěti konkurenčních sil, PEST a SWOT analýza a analýza konkurence. Porterův model pěti konkurenčních sil analyzuje okolní prostředí a zkoumá konkurenceschopnost. PEST analýza je jednoduchý a široce používaný nástroj, který Vám pomůže analyzovat politické, ekonomické, socio-kulturní a technologické změny v podnikatelském prostředí. SWOT analýza se zabývá vnějším a vnitřním prostředím. Tato teorie popisuje silné a slabé stránky vybraného podniku a jeho příležitosti a ohrožení. Analýza konkurence popisuje hlavní konkurenty společnosti. Teoretická část se vztahuje na tyto metody. Na závěr jsem doporučila návrhy, které pomohou zvýšit konkurenceschopnost podniku.

Abstract: The bachelor thesis deals with evaluating the current system of controlling and analysing of the competitiveness of a selected small company in the South Bohemian region. The business subject of this company is to provide services in the real estate industry, whose aim is to satisfy its customers. The practical part contains more detailed description of the company, including its history with the present and depicts its management system. The methods used are Porter's five forces model, PEST and SWOT analysis and competition analysis. Porter's five forces model analyses the surrounding environment and examints competitiveness. PEST analysis is a simple and widely used tool that helps you analyse the Political, Economic, Socio-Cultural, and Technological changes in business environment. SWOT analysis deals with the external and internal environment. This theory describes the strengths and weaknesses of the chosen company, and its opportunities and threats. Competition analysis deals with the main competitors of company. The theoretical part applies these method. Finally, I made the proposals which help to increase competitiveness of company.

Kľúčové slová: systém řízení, konkurenceschopnost, Porterův model pěti sil, PEST analýza, SWOT analýza, analýza konkurence

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
  • Zverejniť od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41250 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

PODLAHOVÁ, Žaneta. Systém řízení a konkurenceschopnost malého podniku služeb. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 5. 2019 00:42, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz