Michal Režný

Bachelor's thesis

Kvantitativní stanovení obsahu minerálů v granitech a granodioritech metodou CQMA

Quantitative determination of mineral percentages in granites and granodiorites by CQMA method.
Abstract:
Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je provedení výpočtů minerálního složení granitů a granodioritů nově navrženou metodou Chemické kvantitativní minerální analýzy (CQMA). Tato metoda je založena na výpočtu obsahů minerálů obsažených ve vzorku z: chemické analýzy (a), identifikace minerálů (b) a jejich krystalochemických vzorců (c). V úvodu bakalářské práce jsou uvedeny metody používané při …more
Abstract:
In the main part of this thesis is a calculation of the mineral composition of granites and granodiorite, newly proposed method for chemical quantitative mineral analysis (CQMA). This method is based on a calculation content of minerals present in a sample: from chemical analysis (a) identification of minerals (b), and their crystallochemical formulas (c). At the beginning of thesis are the methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Zdeněk Klika
  • Reader: Petr Martinec

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bachelor programme / field:
Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu