Tomáš Piatek

Master's thesis

Analýza produktivity práce a přidané hodnoty vybraného podniku

Analysis of Labour Productivity and Added Value of a Given Enterprise Company
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo zhodnocení produktivity výrobního podniku, přičemž důraz byl kladen na podrobnou analýzu produktivity nákladového střediska. Výpočtové modely použité v diplomové práci mohou být použity pro řízení běžného provozu nákladového střediska.
Abstract:
The aim of this thesis is to assess the productivity of a manufacturing corporation, the priority being a detailed analysis of burden centre productivity. The computing models used in this thesis could be also used for any common burden centre system management.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Jana Buchtová
  • Reader: René Trnka

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Master programme / field:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu

Theses on a related topic