Barbora Závodníková

Diplomová práce

Vývoj nástrojů pro segmentaci mozkových komor a tumoru mozku na snímcích za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů

Development of Tools for Segmentation of Brain Chambers and Brain Tumors in Images for the Purpose of Subsequent Evaluation of Interest Objects
Anotace:
Diplomová práce definuje vymezení jednotlivých pojmů, které se týkají patofyziologického popisu mozku, včetně tumorů, následně klasifikaci dle jejich závažnosti, a jejich detekci pomocí medicínských zobrazovacích systémů. Popisuje jednotlivé vývojové nástroje pro zpracování obrazu. Dále je práce v této vědecké oblasti zaměřena na nejpůsobivější celosvětově navrhované segmentační výzkumy a algoritmy …více
Abstract:
This diploma thesis defines various terms that relate to pathophysiological description of the brain, including tumors, followed by a classification based on their severity, and their detection by medical imaging systems. It contains the description of development tools for image processing. In addition, the work in this scientific field is focused on the most impressive global segmentation researches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Lačezar Ličev
  • Oponent: Ivo Pajůrek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava