Theses 

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy MERO ČR, a.s. – Bc. Lucie Kouglová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lucie Kouglová

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy MERO ČR, a.s.

Measurement and Evaluation of the Financial Stability and Efficiency in the Company MERO ČR, a.s.

Anotace: Tato diplomová práce na téma „Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy“ se zabývá analýzou finančního zdraví a měřením růstu hodnoty společnosti MERO ČR, a.s. Tato společnost je monopolem v přepravě a skladování ropy v České republice. Cílem je provést diagnózu finančního zdraví a výkonnosti společnosti tohoto druhu z pohledu externího uživatele za pomocí tradičních a moderních metod měření výkonnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. První je teoreticko-metodologická část, která se zabývá popisem analytických metod měření výkonnosti podniku jako je horizontální a vertikální analýza účetních výkazů, analýza rozdílových a poměrových ukazatelů, bankrotní a bonitní modely, rozklad rentability vlastního kapitálu a ukazatel EVA. Druhá, aplikační část obsahuje charakteristiku vybraného podniku a aplikaci výše uvedených metod. Dále jsou zde uvedeny výsledky zkoumání vlivu dluhového financování a úrokové míry na výkonnost podniku. Pro účely mezipodnikového srovnání je použita spider analýza. Z výsledků zkoumání vyplynulo, že společnost je finančně stabilní a vyznačuje se výbornou finanční silou. Hodnocení finanční výkonnosti je však negativní, společnost netvoří hodnotu pro svého vlastníka.

Abstract: This graduation thesis on „Measurement and Evaluation of the Financial Stability and Efficiency in the Company“ is concerned with implementation of financial analysis and measurement of growth of value of the company MERO ČR, a.s. The company MERO ČR, a.s. is a monopolistic firm in transportation and storage of crude oil in the Czech Republic. The aim of the thesis is to carry out diagnosis of the company’s financial well-being and performance efficiency of the company of this kind from the view of an external user with the aid of traditional and modern methods of measurement of the performance efficiency. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretic-methodological part, which occupies with description of analytic methods of measurement of efficiency like a horizontal and vertical analysis of financial statements, differential indicators and financial ratios, insolvency and valuation models, decomposition of return on equity and indicator EVA. The second application part contains a characteristic of the chosen company and an application of higher stated methods. There are also results of investigation of the debt and interest influence on company´s efficiency. For purpose of intercompany comparison is used spider analysis. From the results of investigation emerged that the company is financial stable and is characterized by an excellent financial force. The evaluation of financial efficiency is but negative, company does not form the value.

Klíčová slova: Metody hodnocení výkonnosti, analýza absolutních ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů, souhrnné indexy, rentabilita vlastního kapitálu, ukazatel EVA, spider graf. Performance assessment methods, Absolute Indicators Analysis, Differential Indicators Analysis, Financial Ratios Analysis, Collective Indexes, Return on Equity, Ratio of Economic Value Added, Spider Chart.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing Ondřej Dedek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz