Tapiwa Allen Mwanza

Diplomová práce

An analysis of effective tax reforms for developing economies in the past 20 years to increase tax system efficiency : A case for Zimbabwe

Analýza účinných daňových reforem pro rozvojové ekonomiky za posledních 20 let s cílem zvýšit účinnost daňového systému: případ pro Zimbabwe
Anotace:
Daňový systém a jeho efektivita je stále dalším relevantním tématem k diskusi. Řádné daňové reformy jsou zásadní pro vytvoření stabilního makroekonomického prostředí, růst ekonomiky, přilákání investic, vytváření pracovních míst a podporu snižování chudoby. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat a zhodnotit daňové reformy používané v období od roku 2000 do roku 2020 a poskytnout budoucí doporučení pro …více
Abstract:
The tax system and its efficiency it’s still a further pertinent topic for discussion. Sound tax reforms are critical to creating a stable macroeconomic environment, growing the economy, attracting investments, creating employment, and fostering poverty reduction. The aim of this paper is to analyze and evaluate tax reforms used throughout the period from the year 2000 to 2020 and give future recommendations …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedoucí: Marian Dobranschi, Ph.D.
  • Oponent: Pavel Semerad, externi

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Tímto prohlašuji, že tato práce s názvem: „Analýza efektivních daňových reforem pro rozvojové ekonomiky za posledních 20 let s cílem zvýšit efektivitu daňového systému: Případ pro Zimbabwe“. jsem napsal a doplnil. Dále prohlašuji, že všechny zdroje a informace použité k vypracování práce jsou uvedeny v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce mohla být zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ao změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a v souladu s platnou směrnicí o zveřejnění závěrečné práce. Jsem si vědom(a), že moje práce je zpracována v souladu se zák. 121/2000 Sb., o právu autorském, a proto má Mendelova univerzita v Brně právo uzavírat licenční smlouvy na užití práce jako školní práce v souladu s § 60 odst. 1 autorského zákona. Před uzavřením licenční smlouvy o užití díla jinou osobou si vyžádám od univerzity písemné prohlášení, že licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a rovněž uhradím případný poplatek na úhradu nákladů. vynaložené na vytvoření díla v plné výši těchto nákladů. V Brně dne 5.5.2023
I hereby declare that this thesis entitled: ‘An analysis of effective tax reforms for developing economies in the past 20 years to increase tax system efficiency: A case for Zimbabwe’. was written and completed by me. I also declare that all the sources and information used to complete the thesis are included in the list of references. I agree that the thesis could be made public in accordance with Article 47b of Act No. 111/1998 Coll., Higher Education Institutions and on Amendments and Supplements to Some Other Acts (the Higher Education Act), and in accordance with the current Directive on publishing of the final thesis. I am aware that my thesis is written in accordance with Act. 121/2000 Coll., on Copyright and therefore Mendel University in Brno has the right to conclude licence agreements on the utilization of the thesis as a schoolwork in accordance with Article 60(1) of the Copyright Act. Before concluding a licence agreement on utilization of the work by another person, I will request a written statement from the university that the licence agreement is not in contradiction to legitimate interests of the university, and I will also pay a prospective fee to cover the cost incurred in creating the work to the full amount of such costs. In Brno on 5th May 2023

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / specializace:
Economics and Management / Management v AJ