Michal Soustružník

Bachelor's thesis

Analýza pracovních rizik a návrh opatření ve vybrané výrobní společnosti

Analysis of occupational hazards and proposal of measures in the selected production company
Abstract:
Soustružník, Michal. Analýza pracovních rizik a návrh opatření ve vybrané výrobní společnosti. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnosti práce a procesů, Ostrava, 2017. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik ve společnosti Pipelife Czech s.r.o. Skládá se ze dvou částí: teoretické a praktické. První část obsahuje teoretická východiska, která jsou …more
Abstract:
Soustružník, Michal. Analysis of occupational hazards and proposal of measures in the selected production company. Bachelor thesis. Technical University of Ostrava, Faculty of safety engineering, Department of occupational safety and processes, Ostrava, 2017. Bachelor thesis is focused on risk analysis in the company Pipelife Czech s.r.o. It consists of two parts: theoretical and practical. The first …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: Jiří Vala
  • Reader: Martin Vajdík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů