Theses 

Osobná sloboda v ústavnom systéme Slovenskej republiky – Lenka Kaščáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Lenka Kaščáková

Bachelor's thesis

Osobná sloboda v ústavnom systéme Slovenskej republiky

Abstract: KAŠČÁKOVÁ, Lenka: Personal liberty in the constitutional system of the Slovak republic. [Bachelor thesis]. Banking Institute – College of banking in Prague, foreign University Banská Bystrica. Department of legal and social sciences. Supervisor of the Bachelor thesis: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. Defense of Bachelor Thesis: 2012. Number of pages: 50. The aim of this thesis is to clarify the issue of human rights and fundamental freedoms, focusing on personal freedom and her protection in society. The first chapter focuses on the historical development of individual freedom from its inception to the present. The second chapter describes the basic human rights and personal freedom in general and in the constitutional system of the Slovak Republic. The third chapter further analyzes the restriction of personal freedom and the means and refers to the protection and safeguards of individual freedom in society. In the last chapter are the decisions of the courts of the Slovak Republic.

Abstract: KAŠČÁKOVÁ, Lenka: Osobná sloboda v ústavnom systéme Slovenskej republiky. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci práce: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 50. Cieľom bakalárskej práce je ozrejmiť problematiku základných ľudských práv a slobôd so zameraním sa na osobnú slobodu a jej ochranu v spoločnosti. Prvá kapitola je zameraná na historický vývoj osobnej slobody od jej počiatku až po súčasnosť. Druhá kapitola popisuje základné ľudské práva a osobnú slobodu všeobecne ako aj v Ústavnom systéme Slovenskej republiky. Tretia kapitola podrobnejšie rozanalyzuje obmedzenie osobnej slobody a jej prostriedky a poukazuje na ochranu a ochranné opatrenia osobnej slobody v spoločnosti. V poslednej štvrtej kapitole sú uvedené uznesenia súdov Slovenskej republiky.

Keywords: Kľúčové slová, osobná sloboda, základné ľudské práva a slobody, obmedzenie osobnej slobody, ochrana a ochranné opatrenia, ochranný dohľad, detencia, Listina základných práv a slobôd Keywords, personal freedom, human rights and fundamental freedoms, restriction of personal liberty, protection and conservation measures, protective supervision, detention, the Charter of Fundamental Rights an

Language used: Slovak

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2012
  • Supervisor: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
  • Reader: JUDr. Petra Andorová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Bankovní institut vysoká škola, Bankovní institut vysoká škola SK

Other references 


Go to top | Current date and time: 11. 12. 2017 08:53, Week 50 (even)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz