Markéta Trusinová

Bakalářská práce

Zajištění radiační ochrany radiačních pracovníků

Radiation protection of radiological staff
Anotace:
TRUSINOVÁ, Markéta. Zajištění radiační ochrany radiačních pracovníků. Ostrava, 2018. 64 s. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním radiační ochrany radiačních pracovníků s využitím dat a informací poskytnutých Klinikou nukleární medicíny …více
Abstract:
TRUSINOVA, Marketa. Radiation protection of radiological staff. Ostrava, 2018. 64 p. Bachelor thesis. VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. The supervisor of bachelor thesis doc. RNDr. Karla Barcova, Ph.D. The bachelor thesis deals with radiation protection of radiological staff with the using of data and information provided at Clinic of nuclear medicine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Kateřina Kozlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava