Theses 

Role sociálního pracovníka v péči o hospitalizované dítě – Bc. Adéla DRMOTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla DRMOTOVÁ

Diplomová práce

Role sociálního pracovníka v péči o hospitalizované dítě

Role of Social Worker in the Care of Hospitalized Child

Anotace: Sociální práce ve zdravotnictví je oblastí, kde se zdravotní péče prolíná s péčí sociální a je nedílnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu. Nebývá jí však přikládána taková pozornost a důležitost, jakou by si zasloužila. Role sociálního pracovníka v péči o hospitalizované dítě není dostatečně zmapována a definována, proto se stala tématem této diplomové práce. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo zmapovat roli sociálního pracovníka v péči o hospitalizované dítě. Pro výzkum byly zvoleny tyto dílčí cíle: 1. Zjistit subjektivní vnímání role sociálního pracovníka v péči o hospitalizované dítě z pohledu samotného sociálního pracovníka. 2. Zjistit, jaký cíl má výkon sociální práce v péči o hospitalizované dítě dosáhnout. 3. Zmapovat, jaké postavení má sociální pracovník v rámci péče o hospitalizované dítě ve zdravotnickém týmu. 4. Zjistit, jaké metody a techniky sociální práce nejčastěji využívá sociální pracovník v péči o hospitalizované dítě. Teoretická část diplomové práce je věnována sociální práci v nemocnici, další kapitoly popisují sociálního pracovníka v nemocnici, včetně jeho přístupu ke klientům a teoretickým vymezením jeho role. Významnou část teorie zaujímají dále kapitoly věnující se dětem v nemocnici, sociální prací s nimi i s celou rodinou. Pro účely diplomové práce byl zvolen kvalitativní výzkum s využitím metody dotazování. Výzkum byl realizován pomocí polořízeného rozhovoru, jenž byl rozdělen do několika oblastí, umožňujících hlubší poznání této specifické profese a přesnější charakteristiku role, kterou sociální pracovník v péči o hospitalizované dítě zastává.Výzkumný soubor tvořily sociální pracovnice nemocnic, které v rámci své působnosti pracují s hospitalizovanými dětmi a jejich rodinami. Výběr výzkumného souboru byl záměrný. Pro účely výzkumu bylo realizováno a sesbíráno 10 rozhovorů se sociálními pracovnicemi. Na základě výsledků výzkumu byly stanoveny následující hypotézy: H 1: Sociální pracovnice v péči o hospitalizované dítě zastává nejčastěji roli poradce. H 2: Postavení sociálního pracovníka ve zdravotnickém týmu není rovnocenné. H 3: Nejvyužívanější technikou sociální práce s dítětem a jeho rodinou je rozhovor. Role sociálního pracovníka v péči o hospitalizované dítě mohla být také díky výpovědím sociálních pracovnic vyjádřena pomocí několika schémat, která slouží pro jasnou a přehlednou orientaci ve výsledcích, jenž tento výzkum přinesl. Výzkum upozorňuje na důležitost role sociálního pracovníka v péči o hospitalizované dítě. Práce má sloužit zejména k otevření diskuse nad rolí sociálního pracovníka v nemocnici, v tomto případě v péči o hospitalizované dítě.

Abstract: Social work in health care is a field in which health care blends with social care and represents inseparable part of curing and nursing process. There is not given enough attention and importance to this field, which it should deserve. The role of a social worker in the care of a hospitalized child is not sufficiently surveyed and defined, and therefore it became the theme of this dissertation. The main objective of this research was to look into the role of a social worker in the care of a hospitalized child. These partial goals were set for the survey: 1. To find out the subjective perception of the role of a social worker in the care of a hospitalized child from the point of the social workers themselves. 2. To find out what goal the operation of social work in the care of a hospitalized child is to achieve. 3. To look into what position in the medical team the social worker has in the framework of the care of a hospitalized child. 4. To find out what methods of social work are the most frequently used by social workers in the care of a hospitalized child. The theoretical part of the dissertation deals with social work in hospital. Following chapters describe social workers in hospital including their approaches to clients and theoretical definition of their role. Chapters dealing with children in hospital, social work with them and the whole family also represent a significant part of the theory. A qualitative survey using the method of making inquires was chosen for the purposes of the dissertation. The survey was carried out in a semi-conducted interview, which was divided into several fields enabling deeper insight into this specific profession and more concrete characteristics of the role held by the social worker in the care of a hospitalized child. A surveyed specimen consisted of female social workers in hospitals working within the framework of their field work with hospitalized children and their families. The selection of the surveyed specimen was intentional. For the sake of the survey ten interviews with social workers were carried out. Thanks to the opinions of the social workers the role of the social worker in the care of the hospitalized child can be, expressed with the aid of several graphs, which serve for clear and lucid orientation in results brought by this survey. Based on the survey results following hypotheses were defined: H 1: Social workers in the care of the hospitalized child most frequently hold the role of an advisor. H 2: The position of the social worker in the medical team is not equal. H 3: Dialogue is the most frequently used techniques in the social work with the child and their family. The survey reveals the importance of the role of the social worker in the care of the hospitalized child. The dissertation should mainly serve for opening the discussion about the role of the social worker in the hospital, in this case in the care of a hospitalized child.

Klíčová slova: role, sociální pracovník, hospitalizované dítě, sociální práce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: XXX Jitka Vacková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

DRMOTOVÁ, Adéla. Role sociálního pracovníka v péči o hospitalizované dítě. Č. Bud., 2013. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz