Theses 

Vývoj cen povolenek CO2 v souvislosti se světovými konferencemi o klimatických změnách – Bc. Pavel JIREK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova

Bc. Pavel JIREK

Diplomová práce

Vývoj cen povolenek CO2 v souvislosti se světovými konferencemi o klimatických změnách

The development of prices of CO2 allowances in relation to the world conferences about climate change

Anotace: Hlavním cílem této práce je ukázat, jak fungují povolenky na emise oxidu uhličitého v systému pro regulaci emisí v Evropské unii. První a druhá kapitola vysvětluje globální oteplování, uvádí přehled názorů na řešení znečištění životního prostředí za pomoci ekonomických nástrojů a informuje o první konferenci zabývající se klimatickými změnami, která proběhla v roce 1992 v Riu de Janeiru. Třetí a čtvrtá kapitola informuje o původu a vývoji systému obchodování s emisemi v Evropské unii (EU ETS) a dalších klimatických konferencích, které se konaly v letech 2007 - 2015. Analytická část mé práce se zabývá třetím obchodovacím obdobím v systému EU ETS, faktory, které mají vliv na cenu povolenky a opatřeními vyplývajícími z globálních klimatických konferencí. V této části ověřuji, zda je možné klimatické konference považovat za trend, který posouvá celou poptávkou křivku. Tento předpoklad byl testován za pomoci hypotézy: " V období konání klimatické konference roste cena povolenky." Tato hypotéza je zkoumána na základě podmínky ceteris paribus a výsledkem této práce je skutečnost, že konference nemají na cenu povolenky vliv. Výsledek ukazuje, že cena povolenky je pravděpodobně ovlivňována jinými faktory, které nebyly předmětem mé analýzy.

Abstract: The main aim of this thesis is to show how emission allowances for carbon dioxide work in the emission control system of the European Union. The first and second chapters explain global warming, give a summary of views on how to solve environmental pollution using economic instruments and inform about the first summit climate changes in 1992 in Rio de Janeiro. The third and fourth chapters discuss the origin and development of the European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS) and other climate summits that were held between 2007 - 2015. The analytical part of my thesis deals with the third trading period of the EU ETS, the factors affecting the price of allowance and the measures resulting from global climate conferences. In this part I verify whether it is possible for climate conferences to be considered trend that moves the entire demand curve. This premise was tested with the aid of hypothesis: "In the period of the climate conference increases price of allowance." This hypothesis was examined on the basis of the condition ceteris paribus and the result of this thesis is the fact that conferences don't influence price of allowance. The results indicate that the price of allowance is probably influenced by other factors that were not the subject of my analysis.

Klíčová slova: oxid uhličitý, emisní povolenka, EU ETS, klimatická konference, cena

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46043 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

JIREK, Pavel. Vývoj cen povolenek CO2 v souvislosti se světovými konferencemi o klimatických změnách. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 05:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz