Radim Šmiřák

Bachelor's thesis

Vizualizace technologického procesu pomocí SCADA/HMI

Technological process visualization using SCADA / HMI
Anotácia:
V předložené bakalářské práci je definován pojem SCADA/HMI a následně popsán princip a účel těchto systémů. V teoretické části této práce jsou dále porovnávány a charakterizovány 3 dostupné softwary pro vizualizaci technologických procesů - InTouch, Promotic a Reliance. Na základě zhodnocení těchto programů bude vybrán jeden, ve kterém bude vizualizován technologický proces vodní přečerpávací elektrárny …viac
Abstract:
The term SCADA/HMI is defined in this bachelor's thesis and also a principle and purpose of these systems are described. The three kinds of available softwares for visualization of technological process are compared in a theoretical part. These softwares are InTouch, Promotic and Reliance. Based on comparison and evaluation the one from these softwares will be chosen for subsequent technological process …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedúci: Pavel Staša
  • Oponent: Miloš Grosman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava