Ing. Miroslav Musil, PhD.

Bakalářská práce

Studie technologického vybavení pro zpracování matolin ve vybraném vinařském provozu

Study of technological equipment for processing of matolin in selected wine-making operations.
Anotace:
V bakalářské práci je uvedena charakteristika hroznů révy vinné a matolin. Byl popsán proces zpracování matolin a jejich možné využití. Jako základní byla řešena problematika technologického vybavení pro zpracování matolin, se zaměřením na separaci semen révy vinné a následovné lisování oleje. Pro jednotlivé technologické operace byly vytipovány možné varianty strojů. Je uveden současný stav zpracování …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the characteristics of wine grapes and grapes. The process of processing matolin and their possible use was described. As a basic issue was solved the technological equipment for processing of matolin, focusing on separation of grapevine seeds and subsequent pressing of oil. For each technological operation, possible variants of machines were selected. The present state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Čestné prohlášeníProhlašuji, že jsem tuto práci: Studie technologického vybavení pro zpracování matolin ve vybraném vinařském provozu vypracoval/a samostatně a veškeré použité prameny a informace jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s § 47b zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 Autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu náklad spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Lednici dne: ……………………………………………………..
AffidavitI declare that I have this job: Study of technological equipment for processing of matolin in a selected wine-making operationprepared separately and all the sources and information used are listed in the list of used literature. I agree that my work be published in accordance with § 47b of Act 111/1998 Coll. on Higher Education Institutions, as amended, and in accordance with the valid publication guidelines for university graduate theses.I am aware that my work is governed by Act 121/2000 Coll., The Copyright Act, and that Mendel University in Brno has the right to conclude a license agreement and to use this work as a school work under Section 60 (1) of the Copyright Act.I further agree that before writing a license agreement for the use of the work by another person I request the University's written opinion that the license agreement in question is not in contradiction with the legitimate interests of the University and I undertake to pay any contribution to cover the costs associated with the origin of the work, up to their actual height.In Lednice day:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta