Martin Tomáš, DiS.

Bakalářská práce

Application of the Marketing Analysis Tools for Launch New Product to the Chocolate Market.

Využití nástrojů marketingové analýzy pro uvedení nového výrobku na trh v oboru čokoládových cukrovinek.
Anotace:
Základním cílem bakalářské práce je vytvořit podmínky pro uvedení nového výrobku na trh v oboru výroby čokoládových cukrovinek. Připravit a ověřit možnou aplikaci vybraných marketingových nástrojů specifického odvětví potravinářských technologií. V práci bude řešena problematika výběru specifických nástrojů marketingové analýzy, vhodných pro praktickou implementaci v segmentu trhu čokoládových cukrovinek …více
Abstract:
The basic objective of this bachelor thesis is to create conditions for introducing a new product to market in the field of chocolate sweets. Further goals are to prepare and verify a possible application of selected marketing tools of specific branches of food industry. The thesis will focus on problematics of selection of specific tools of marketing analysis which are suitable for practical implementation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
  • Oponent: Petr Besta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Využití nástrojů marketingové analýzy pro uvedení nového výrobku na trh v oboru čokoládových cukrovinek napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů.Potvrzuji správnost uvedených údajů. Zavazuji se, že při zpracování bakalářské práce se budu říditsměrnicemi ke zpracování bakalářské práce, Procesním manuálem VŠPP ke zpracování bakalářsképráce a pokyny vedoucího práce.Podpisem souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce v zákonném rozsahu dle platné zákonnénormy.
Hereby I declare that I have written this bachelor thesis "Application of the Marketing Analysis Tools for Launch of a New Product to the Chocolate Market" on my own and that I have used only the sources listed in the bibliography.I hereby confirm the correctness of all used statements. I am obliged that for this bachelor thesis I will strictly follow the guidelines for elaboration of bachelor thesis, the Procedural Manual of VŠPP for elaboration of bachelor thesis and the instructions of my mentor.With this signature I agree with the publication of my bachelor thesis in the legal extent according to the valid legal standard.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.