Zita Drozdová

Disertační práce

Životnost tepelných výměníků z Al slitin v prostředí kondenzátů spalin výfukových plynů

The Durability of Aluminum Heat Exchangers Exposed to Exhaust Gas Condensates
Anotace:
Disertační práce s názvem Životnost tepelných výměníků z Al slitin v prostředí kondenzátů spalin výfukových plynů se zabývá komplexním rozborem zadaného problému. V úvodu je nastíněna problematika přeplňování spalovacích motorů včetně souvislosti s legislativními omezeními, jež vedou k vývoji systémů recirkulace spalin. Ty jsou klíčové pro plnění emisních norem definovaných zákonem za účelem snížení …více
Abstract:
This dissertation entitled The Durability of Aluminum Heat Exchangers Exposed to Exhaust Gas Condensates provides a comprehensive analysis of the issues encountered by aluminum alloys exposed to exhaust gasses containing corrosive constituents. The introduction addresses the challenges encountered in developing modern forced induction (turbocharged and supercharged) internal combustion engines required …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 12. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Kursa
  • Oponent: Margita Longauerová, Jaroslav Bystrianský, Ludmila Hyspecká

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Doktorský studijní program:
Materiálové vědy a inženýrství

Práce na příbuzné téma