Michal Scheidl

Diplomová práce

Posouzení dřevěné konstrukce na mimořádnou návrhovou situaci

Assessment of the Timber Construction for an Extraordinary Design Situation
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na chování hořlavého konstrukčního systému, konkrétně na odolnost dřevěných konstrukcí za zvýšené teploty a problémy s tím spojené. Práce se zabývá problematikou výstavby vícepodlažních budov z hlediska legislativy a dále problematikou spojenou s odstupovými vzdálenostmi u hořlavého konstrukčního systému. Experimentální část se zabývá analýzou přestupu tepla konstrukcí dřevostavby …více
Abstract:
This thesis focuses on possibility of using combustible construction system in multi-storey buildings, particularly problems connected with timber structures behaviour at high temperatures. The article discusses these problems in point of legislation regulations and standoff distances. In the experimental part I accuracy with the analysis of the heat transmission structures wooden structures of large …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Mynarz
  • Oponent: Lucie Mynarzová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava