JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D.

Disertační práce

Smysl a účel trestu a rozsah zadostiučinění v trestním řízení z pohledu restorativní justice

The meaning and the purpose of the punishment and the amount of satisfaction in the criminal proceedings from the perspective of restorative justice
Anotace:
Restorativní justice je konceptem, který zdůrazňuje, že trestný čin nenarušuje jen právní normy, ale především mezilidské vztahy a vazby. Hlavním restorativním nástrojem k nápravě trestným činem způsobených škodlivých následků slouží restorativní justici dialog, a to v podobě restorativních programů. Právě dialogická rovina řešení následků trestné činnosti má významný dopad i pro dvě základní témata …více
Abstract:
Restorative justice is a concept which underlines that the criminal act violates not only the legal regulations, but mainly the inter-personal relationships and bonds. The key restorative tool to rectify the damages resulting from the criminal act is the dialogue in the form of restorative programmes. It is the very dialogue level of approaching the after-effects of crime which has a great impact also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo