Radek Pobořil

Bakalářská práce

Simulace flexibilní optické přístupové sítě

Simulation of Flexible Optical Access Network
Anotace:
Cílem této práce je přiblížit problematiku flexibilních optických přístupových sítí, především pak hybridních topologií WDM/TDM a poukázat na jejich výhody a budoucnosti-odolnost. Práce je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou rozebírány základy týkající se pasivních optických sítí (PON) a komponent použitých v topologii. Práce se dělí na tři hlavní části vyplývající ze zadání. První z nich …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe the issue of flexible optical access networks, particularly the hybrid topologies WDM/TDM and to point out their advantages and future proof. The study explains the basics regarding passive optical networks and components used in the topology, and is divided into 3 main parts resulting from the task. The first part, comprising chapters 1, 2, 3 and 4, presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Pavel Reichert

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava