Jan Richter

Diplomová práce

Dostavba městského bloku polyfunkčním objektem (ul. Stodolní, Masná, Kolejní, Pobialova)

The Completation of the City Block by the Multipurpose House (Streets Stodolní, Masná, Kolejní, Pobialova)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem dostavby městského bloku v blízkosti centra Ostravy na ul.Stodolní. Způsob dostavby vychází z historických poznatků o daném území, jeho vývoji a ze současných požadavků na řešení této městské části, která v mnohem připomíná více periferii než centrální část města. Objekt je navržen jako administrativní budova s využitím parteru pro obchod, služby a kavárnu s ohledem …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the completion of the city block near the city center on ul.Stodolní. Completion method based on historical knowledge of the territory, its evolution and the current requirements for solution of this district, which recalls the much more peripheral than the central part of the city. The building is designed as an office building using the ground floor for shops, services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Hrůša
  • Oponent: Jiří Vokřál

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava