Pavel Mareš

Bakalářská práce

Žárové nástřiky - vybrané mechanické zkoušky

Thermal Spraying - Mechanical Testing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozborem žárových nástřiků. V úvodu je popsán proces tvoření povlaku, jejich vlastnosti a rozdělení přídavných materiálů. V další kapitole je rozdělení a popis technologií pro nanášení žárových povlaků a popis základních mechanických zkoušek, které se na povlacích provádí. V experimentální části je navrhnut a realizován přípravek pro mechanickou zkoušku ohybem a krutem. Na …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of thermal spraying. The introduction describes the process of forming the coating, properties and distribution of additional materials. The next chapter is a division and a description of technologies for applying thermal coatings and description of basic mechanical tests that the coatings performed. In the experimental part, is designed and implemented product …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Vladislav Ochodek
  • Oponent: Petr Starý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava