Zoltán Pálmai

Master's thesis

Zpracování a využití TKO pro výrobu alternativního paliva

Processing and atilization of municipal solid waste for the production of alternative fuels
Abstract:
Diplomová práce: „Zpracování a využití TKO na výrobu alternativního paliva “. Autor Zoltán Pálmai se v této diplomové práci věnuje využití komunálního odpadu pro jeho další využití. V úvodní části jsou popsány základní informace o vzniku zpracovatelského subjektu a základní informace o komunálních odpadech. V další části je popsaná výrobní paletizační linka. Zde jsou popsány přípravné a pomocné procesy …more
Abstract:
In the following diploma thesis called „Treatment and use of solid municipal waste for production of an alternative fuel“, the author Zoltan Palmai focuses on treatment of municipal waste for its further use. In the introductory part, basic information is given on the origin of the treating subject and on municipal wastes. In the following part, the pellet production line is described. Preparation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: Dagmar Čechová
  • Reader: Miroslava Maňásková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace