Jiří Čoupek

Diplomová práce

Design a konstrukční řešení základní varianty nástavby pro podvozek elektromobilu využitelného pro volnočasové aktivity a turismus

Design and a Construction of a Basic Version of a Car Body for an Electric Car Chassis Usable for Free Time Activities and Tourism
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem designu a základní konstrukce nástavby automobilu. V úvodu práce je přehled současných elektromobilů různých automobilek. Následuje návrh velikosti nástavby dle požadavků. Poté je proveden návrh designu nástavby. Pro nástavbu byl navržen nosný rám. Rám byl kontrolován pomocí MKP. Další část obsahuje řešení spojovacích prvků nástavby a podvozku automobilu. Poté jsou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the design and basic body structure of a car. The introduction is an overview of current electric vehicles of various automakers. Then the size draft of the basic body as required. After that is follows design of the superstructure. Bearing frame has been designed for the bodywork. The frame was controlled by FEM. Another section contains solutions for fasteners bodywork …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Folta
  • Oponent: Daniel Polák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.